O nama

Cilj Hrvatskog lovačkog saveza je djelovanje na području lovstva koje kao gospodarska i zaštitna djelatnost očuvanja biološke i ekološke raznolikosti usklađuje odnose zasnovane na gospodarenju s divljači unutar lovišta te drugih lovnih i izvanlovnih površina Republike Hrvatske gojidbom, zaštitom, lovom i iskorištavanjem divljači, očuvanjem njezina prirodnog staništa, njegovanjem lovačke etike i običaja te zaštitom prirode i ljudskog okoliša.

U ostvarivanju svojih ciljeva Savez surađuje s nadležnim državnim tijelima i uredima, znanstvenim, obrazovnim i drugim ustanovama, javnim i privatnim poduzećima, tvrtkama, udrugama i savezima. Savez je član Međunarodnog savjeta za lov i zaštitu bilja (CIC) i može se učlaniti u druge međunarodne asocijacije te ugovarati i na drugi način uspostavljati međunarodnu suradnju prema postojećim propisima.

Radi ostvarivanja navedenih ciljeva, Savez je zadužen za obavljanje sljedećih djelatnosti
 1. objedinjuje rad svih članica Saveza u Republici Hrvatskoj prema postojećim propisima;
 2. organizira izdavanje svoga glasila Lovačkog vjesnika i druge stručne literature s područja lovstva;
 3. unaprjeđuje lovni odgoj i izobrazbu te razvija lovnu etiku među članstvom i pučanstvom;
 4. pruža stručnu pomoć lovačkim udrugama u njihovu osiguranju u slučajevima ozljeda i nezgoda u lovu za svoje članice putem ovlaštenih osiguravajućih kuća;
 5. organizira i provodi lovačke ispite, ispite za lovočuvare, ispite za ocjenjivače lovačkih trofeja te druga lovno-strukovna zvanja u suradnji s članicama;
 6. organizira stručna savjetovanja, seminare, predavanja i svekoliku stručnu pomoć lovnim udrugama u suradnji s članicama;
 7. potiče i pomaže znanstveno-istraživačku djelatnost u lovstvu;
 8. potiče i sudjeluje u donošenju te izmjenama i dopunama zakona i podzakonskih propisa s područja lovstva i zaštite prirode;
 9. sudjeluje u organiziranju, razvijanju i unaprjeđivanju radne lovne kinologije i lovnog streljaštva;
 10. potiče svoje članove na suradnju s pravnim i fizičkim osobama i ustanovama u gospodarstvenom razvoju lovnog turizma;
 11. promiče lovstvo čuvanjem i prikazivanjem vrhunskih trofeja Hrvatske u Lovačkom muzeju te na prigodnim lovačkim izložbama;
 12. dodjeljuje lovačka odličja, priznanja i nagrade svojim članicama i njihovim članovima za vrijedan i predan rad na prijedlog svojih članica iz čl. 1. Statuta;
 13. u skladu s posebnim propisima i vlastitim potrebama osniva gospodarstvenu tvrtku za bavljenje određenim gospodarstvenim djelatnostima u vezi s lovstvom;
 14. sukladno odredbama ovog Statuta bavi se prodajom određenih roba;
 15. organizira tisak, matični očevidnik i raspodjelu jedinstvenih lovnih iskaznica, svojim članicama za njihove članove;
 16. obavlja i druge poslove i djelatnosti predviđene zakonskim i podzakonskim odredbama te odredbama ovoga Statuta.
Ured

Tajnik saveza: Hrvoje Kukas