Oružje i streljivo

ZAKON O LOVSTVU – NN 140/05

Članak 66.

 1. Divljač je dopušteno odstrjeljivati samo lovačkim oružjem i lovačkim nabojima koji odgovaraju snazi i otpornosti pojedine vrste divljači koja se lovi.
 2. Lovačko oružje jesu lovačke puške, pištolji i revolveri.
 3. Krupnu divljač dopušteno je odstrjeljivati samo zrnom iz dugačkoga lovačkog oružja s užlijebljenim cijevima, a divlje svinje i zrnom iz lovackog oružja s glatkim cijevima kalibra 10., 12., 16. ili 20.
 4. Zabranjeno je odstrjeljivati divljač automatskim oružjem, a poluautomatskim oružjem s glatkim ili užlijebljenim cijevima ako nabojnik može sadržavati više od dva naboja.

ZAKON O ORUŽJU – NN 63-07

1. Odobrenje za nabavu oružja fizičkoj osobi

Članak 10.

Nadležno tijelo izdat će fizičkoj osobi odobrenje za nabavu oružja za oružje kategorije B ukoliko ispunjava opće i posebne uvjete.

Opći uvjeti za izdavanje odobrenja za nabavu oružja fizičkoj osobi su:

 1. da ima opravdani razlog za nabavu oružja,
 2. da je navršila 21. godinu života,
 3. da nije pravomoćno osuđena za kaznena djela protiv Republike Hrvatske, za kaznena djela protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom, za kaznena djela protiv života i tijela, kaznena djela protiv opće sigurnosti ljudi i imovine te kaznena djela koja u sebi sadrže elemente nasilja, a sadržani su u kaznenim djelima protiv imovine, protiv slobode i prava čovjeka i građanina, protiv spolne slobode i spolnog ćudoređa, protiv braka, obitelji i mladeži, protiv pravosuđa, protiv javnog reda, protiv službene dužnosti, protiv Oružanih snaga Republike Hrvatske, protiv okoliša koja se odnose na mučenje ili ubijanje životinja, ili ako je za takvo kazneno djelo pokrenut postupak,
 4. da nije pravomoćno kažnjena za prekršaj odnosno da se ne vodi postupak za prekršaj iz područja javnog reda i mira i drugih zakona u kojima su propisani prekršaji s elementima nasilja, posebice za prekršaje iz područja nasilja u obitelji ili joj je izrečena zaštitna mjera radi nasilja u obitelji,
 5. da ne postoje druge okolnosti koje ukazuju da bi oružje moglo biti zlouporabljeno, a osobito: češće i prekomjerno uživanje alkohola, konzumacija opojnih droga ili drugih omamljujućih sredstava, poremećeni obiteljski odnosi, sukobi s okolinom, agresivno i ekscesno ponašanje te drugi poremećaji u ponašanju, disciplinske povrede propisa o lovstvu ili športskom streljaštvu i sl.,
 6. da ima uvjete za siguran smještaj i čuvanje oružja.

Posebni uvjeti za izdavanje odobrenja za nabavu oružja fizičkoj osobi su:

 1. da je na zdravstvenom pregledu utvrđeno da je zdravstveno sposobna za držanje i nošenje oružja,
 2. da raspolaže tehničkim znanjem i vještinom za pravilnu uporabu oružja i da poznaje propise koji se odnose na držanje ili držanje i nošenje oružja.

Iznimno od stavka 2. točke 2. ovoga članka odobrenje za nabavu oružja može se izdati policijskim službenicima Ministarstva unutarnjih poslova, pripadnicima Oružanih snaga Republike Hrvatske i pravosudne policije s navršenih 18 godina života, koji su prema posebnim propisima ovlašteni držati i nositi oružje, zaštitarima koji su prema posebnim propisima ovlašteni držati i nositi oružje, članovima športske streljačke udruge koji se aktivno natječu u streljaštvu i osobama s položenim lovačkim ispitom.

VI. ODREDBE O STRANCIMA

Članak 52.

Držati ili držati i nositi oružje prema odredbama ovoga Zakona mogu samo stranci koji u Republici Hrvatskoj borave na temelju poslovne dozvole ili odobrenja za stalni boravak i ispunjavaju uvjete iz članka 10. stavka 2. točke 1., 2., 3., 4., 5., i 6. i stavka 3. ovoga Zakona, ako ovim Zakonom nije drugačije određeno.

VII. UNOS I IZNOS ORUŽJA I STRELJIVA

Članak 53.

Hrvatski državljani mogu preko državne granice prenositi samo one vrste oružja koje se prema ovome Zakonu mogu nabavljati, držati i nositi. U svrhu lova i održavanja športskih natjecanja stranci mogu preko državne granice prenositi samo one vrste oružja koje se prema ovome Zakonu mogu nabavljati, držati i nositi. Oružje i streljivo može se prenositi preko državne granice samo na međunarodnim graničnim prijelazima, osim ako međunarodnim ugovorom nije drugačije određeno.

Članak 54.

Hrvatski državljani i stranci dužni su, pri prelasku državne granice, oružje prijaviti graničnoj policiji. Granična policija privremeno će oduzeti oružje i streljivo hrvatskom državljaninu ili strancu koji prilikom prelaska državne granice oružje i streljivo ne prijavi na graničnom prijelazu i pohraniti ga do okončanja postupka.

Članak 55.

Hrvatski državljanin i pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj mogu u zemlju unijeti oružje i streljivo na temelju odobrenja nadležnog tijela. Granična policija na odobrenju iz stavka 1. ovoga članka potvrđuje unos oružja i streljiva i o tome izvješćuje nadležno tijelo.

Oružje i streljivo koje se prema odredbama ovoga Zakona može nabaviti bez odobrenja, može se unijeti u Republiku Hrvatsku pod uvjetom da granična policija na odgovarajućoj ispravi o nabavci oružja i streljiva (račun i sl.) potvrdi unos oružja i streljiva i o tome izvijesti nadležno tijelo. Vlasnik oružja dužan je u roku od osam dana od unosa oružja u Republiku Hrvatsku kod nadležnog tijela podnijeti zahtjev za registraciju oružja.

Ako za oružje i streljivo iz stavka 1. ovoga članka hrvatski državljanin s odobrenim boravkom u inozemstvu nema odobrenja nadležnoga tijela, ono će se oduzeti i o njegovom trošku dostaviti nadležnom tijelu prema mjestu prebivališta, odnosno prema posljednjem prebivalištu prije odlaska na stalni boravak u inozemstvo.

Ako hrvatski državljanin s boravkom u inozemstvu ne zatraži izdavanje isprave za nabavljanje oružja i streljiva ili ako nadležno tijelo odbije zahtjev za nabavljanje oružja i streljiva, odredit će se rok od 30 dana za vraćanje oružja i streljiva u inozemstvo.

Ako hrvatski državljanin s boravkom u inozemstvu u roku određenom u aktu nadležnog tijela iz stavka 6. ovoga članka ne vrati oružje i streljivo u inozemstvo, ono će se predati ovlaštenom trgovcu oružjem radi prodaje.

Oružje i streljivo mogu biti izloženi na prodaji najviše šest mjeseci od dana predaje ovlaštenom trgovcu oružjem. Novčani iznos dobiven prodajom oružja iz stavka 7. ovoga članka umanjen za troškove prodaje, uručit će se vlasniku oružja i streljiva. Sa oružjem i streljivom koje ne bude prodano niti nakon šest mjeseci postupit će se sukladno odredbi članka 51. stavak 3. i 4. ovoga Zakona.

Članak 56.

Hrvatski državljanin s prebivalištem u inozemstvu koji nema odobrenje nadležnog tijela za nabavu oružja, može radi lova unijeti lovačko oružje i pripadajuće streljivo ako su mu to oružje i streljivo upisani u putnu ispravu.

Upis u putnu ispravu oružja i streljiva iz stavka 1. ovoga članka obavlja diplomatska misija odnosno konzularni ured Republike Hrvatske ukoliko hrvatski državljanin po propisima države u kojoj prebiva posjeduje odobrenje za nošenje tog oružja.

Ako oružje i pripadajuće streljivo iz stavka 1. ovoga članka nije upisano u putnoj ispravi, granična policija izdat će odobrenje za unos ukoliko hrvatski državljanin po propisima države u kojoj prebiva posjeduje odobrenje za nošenje tog oružja.

Na izlasku iz zemlje granična policija oduzet će odobrenje za unos iz stavka 3. ovoga članka.

Članak 57.

Hrvatski državljanin može iznijeti iz Republike Hrvatske oružje i pripadajuće streljivo na temelju oružnog lista, potvrde o prijavljenom oružju ili odobrenja za nabavu oružja.

Članak 58.

Stranac koji boravi u Republici Hrvatskoj na temelju poslovne dozvole ili odobrenja za stalni boravak može unositi i iznositi oružje i pripadajuće streljivo pod istim uvjetima kao i hrvatski državljanin s prebivalištem u Republici Hrvatskoj.

Članak 59.

Stranac koji je u tranzitu ili koji dolazi u Republiku Hrvatsku radi lova može preko državne granice prenositi oružje i pripadajuće streljivo ako mu je upisano u putnu ispravu.

Upis oružja i streljiva u putnu ispravu iz stavka 1. ovoga članka obavlja diplomatska misija, odnosno konzularni ured Republike Hrvatske, ukoliko stranac po propisima države u kojoj prebiva posjeduje odobrenje za nošenje tog oružja.

Ukoliko oružje i streljivo nisu upisani u putnu ispravu granična policija izdat će odobrenje za unos oružja u koliko stranac posjeduje odobrenje za nošenje tog oružja prema propisima države u kojoj ima prebivalište.

Članak 60.

Stranac može nabaviti oružje i streljivo koje će iznijeti iz Republike Hrvatske ako ima odobrenje nadležnog tijela izdano u Republici Hrvatskoj ili u inozemstvu. Ovlašteni trgovac oružjem ili građanin koji prodaje oružje strancu dužan je oružje odnosno streljivo dostaviti do državne granice i predati ga strancu u nazočnosti policijskog službenika granične policije.

Članak 61.

Članovi stranih streljačkih organizacija mogu preko državne granice prenositi športsko oružje i streljivo za to oružje radi sudjelovanja na športskim natjecanjima u Republici Hrvatskoj prema odredbama članka 59. ovoga Zakona.

VIII. SUPSIDIJARNA PRIMJENA DRUGIH PROPISA

1. Unošenje oružja

Članak 62.

Državljani članica Europske unije smiju u Republiku Hrvatsku unijeti oružje koje je upisano u

europsku oružnu propusnicu, a njegovo je unošenje prethodno odobrilo nadležno tijelo.

Zahtjev za izdavanje odobrenja za unos oružja u Republiku Hrvatsku iz stavka 1. ovoga članka može se podnijeti i u diplomatskim misijama i konzularnim uredima Republike Hrvatske prema mjestu prebivališta državljana članice Europske unije iz stavka 1. ovoga članka.

Odobrenje za unos oružja u Republiku Hrvatsku izdaje se s rokom važenja od jedne godine.

Odobrenje za unos oružja u Republiku Hrvatsku može se produžiti za jednu godinu.

Odobrenje za unos oružja u Republiku Hrvatsku neće se izdati ako postoje razlozi javnog reda, sigurnosti ljudi i imovine ili sigurnosti države.

Odobrenje za unos oružja u Republiku Hrvatsku ne izdaje se ako su oružja registrirana u europsku oružnu propusnicu:

 • lovcima do tri komada oružja i 500 komada streljiva za svako oružje,
 • športskim strijelcima do tri komada športskog oružja i 500 komada streljiva za svako oružje.

2. Nošenje i prenošenje oružja

Članak 63.

Oružje koje je upisano u europsku oružnu propusnicu državljani članica Europske unije smiju preko područja Republike Hrvatske nositi i prenositi u skladu s ratificiranim međunarodnim ugovorima i ovim Zakonom.

Na zahtjev stranca, državljanina članice Europske unije, koji ima poslovnu dozvolu ili odobrenje za stalni boravak na području Republike Hrvatske nadležno tijelo izdat će europsku oružnu propusnicu pod uvjetom da za zatraženo oružje već ima oružni list izdan sukladno odredbama ovoga Zakona.

Na oduzimanje i zapljenu oružja, isprava o oružju i europske oružne propusnice, primjenjuju se odredbe ovoga Zakona.